Riding Mountain

Riding Mountain National Park, Manitoba. 2022.